DARMOWA Dostawa na wszystkie produkty.

Regulamin

REGULAMIN POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY

1. Zakres przedmiotowy

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

2. Słowniczek

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konto klienta – indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Pośrednika,
 2. Klient – konsument w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. Pośrednik: B2B Trading Platform, z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy 41-200) przy ul. Ostrogórskiej 9, NIP 6443530906, REGON 368508680
 4. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Kliencie oraz ustanowienie  hasła do Konta,
 5. Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru,
 6. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazami w niniejszym Regulaminie,
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.),
 8. VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

3. Zakres usługi pośrednictwa

 1. W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
 2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
 3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta  ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. Obowiązki Stron

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów:

 1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
 3. ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy,
 4. dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim

5. Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa

1. Klient składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru albo poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod domeną sklepu albo przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro.

2. W przypadku składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przy wykorzystaniu serwisu internetowego Allegro, takie  złożenie dyspozycji odbywa się zgodnie z mechanizmami tegoż serwisu.

3. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:

 1. treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,
 2. informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,
 3. informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia przy opisie towaru na stronie internetowej Pośrednika lub w ramach serwisu internetowego Allegro.

5. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.

6. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

7. Pośrednik obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

8. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania  wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy .

9. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

6. Rejestracja i logowanie Klienta

 1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta.
 4. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Pośrednika treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Pośrednika.
 5. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.
 6. Logowanie umożliwia Klientowi złożenie dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa bez konieczności podawania przez Klienta jego danych.

7. Dostawa towaru

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
 3. W szczególnych wypadkach czas dostawy zamówionego towaru może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Pośrednika za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 90 dni od daty nadania towaru.
 5. Po otrzymaniu przesyłki po terminie 90 dni klient ma prawo do jej zatrzymania, nawet w przypadku wcześniejszego otrzymania zwrotu środków za towar. Zobowiązany jest jednak wówczas, do dokonania ponownej opłaty.
 6. Uznaje się, że przesyłka została doręczona, jeśli klient nie zgłosi nam faktu zaginięcia przesyłki przed upływem 100 dni* od daty nadania towaru lub w terminie określonym w korespondencji mailowej. Po tym czasie nie ma możliwości zareklamowania przesyłki, a tym samym nie ma możliwości zwrotu gotówki.
 7. 4. Pośrednik informuje, że zamówienia złożone w okresie 30.01.2021 – 25.02.2021 mogą mieć wydłużony czas dostawy, maksymalnie do 90 dni liczonych od dnia wysłania zamówienia.
 8. Paczki wysyłane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Klient jest importerem. To na Kliencie ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.

*termin ten może ulec zmianie, w zależności od ustalonych warunków dostawy

8. Płatności

 1. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
 2. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
 3. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności PayU.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w złotych polskich.

9. Zwrot towaru przez Klienta

 1. W terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
 2. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Produkty należy odesłać do 7 dni od dnia otrzymania adresu zwrotnego przez klienta* (*w przypadku zwrotów za pośrednictwem InPost, czas na odesłanie towaru wynosi do 14 dni od dnia otrzymania kodu zwrotu).
 5. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.
 6. Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem formularz kontaktowego dostępnego w Centrum Pomocy, bądź w formie listownej na adres Pośrednika. Wraz z reklamacją Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres dostawcy.
 2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularz kontaktowego dostępnego w Centrum Pomocy, bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem formularz kontaktowego dostępnego w Centrum Pomocy, bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

11. Warunki gwarancji

 1. Firma uStyle.pl udziela 6 miesięcznej gwarancji na zakupiony towar, licząc od daty otrzymania towaru.
 2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie.
 3. W celu dokonania naprawy, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar do dostawcy. Reklamujący powinien dostarczyć przedmiot w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, po uprzednim uzgodnieniu tego z nami. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia towaru w czasie trwania transportu ponosi reklamujący.
 4. . Gwarancja nie obejmuje:
  – czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. konserwacja, wymiana baterii (po upływie 2 miesięcy od daty zakupu) oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
  – ścierania się zewnętrznej powłoki urządzenia, pasków oraz bransolet.
  – mechanicznego uszkodzenia kopert, bransolet, lub pasków, zarysowania szkiełka oraz uszkodzeń chemicznych i zanieczyszczeń.
  – z wad powstałych wskutek zdarzeń losowych.
 5. Gwarancja traci ważność z powodu:
  – wadliwego przechowywania i konserwacji urządzeń oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
  – uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Prawa autorskie

 1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
 2. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź podmiotów trzecich.
 3. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

14. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
 2. Do korzystania ze strony internetowej Pośrednika wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych “cookies” (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Pośrednika.

15. Zmiany Regulaminu

 1. Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.
 2. Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa  nie wpływają na sposób jego realizacji.

16. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Regulamin.
 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w elektronicznej. Pośrednik będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

0
Twój koszyk